Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Klauzula informacyjna rekrutacji

Wszystkie aktualne ogłoszenia znajdziesz tutaj.

Miejsce: Wrocław, ul. Bierutowska 57-59.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@nanores.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Nanores Sp. Z o.o. Sp. K. (dalej Administrator danych, ADO lub „My”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pani/Pan jako kandydat aplikuje.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w zakresie kolejnych realizowanych przez nas procesów rekrutacyjnych prosimy o załączenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych również w kolejnych rekrutacjach w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator” lub „My”) jest firma:

  • Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8982212066, REGON: 361709380, KRS: 0000561342
  • Compact X Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8952175283, REGON: 3690074180, KRS: 0000709446
  • Whitecarbon Sp. z o.o. . z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8952229582, REGON: 3886394250, KRS: 0000893067
  • Aberrsens Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8952229381, REGON: 3886014280, KRS: 0000892707
  • RnDleasing Sp. Z o.o z siedzibą Pl. Solny 15, 50-062, Wrocław, NIP: 8971892324, REGON: 3890570400,

KRS: 0000903012

Kontakt z Administratorami jest możliwy pod:

Cel i podstawy przetwarzania

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan („wyraźne działanie potwierdzające”) na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b RODO).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość tj. wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres rekrutacja@nanores.pl.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 24 miesięcy.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego (tj. bez udziału człowieka) podejmowania decyzji wywołujących względem Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Panią/Pana wpływające, w tym do profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził/a Pan/i zgodę) do innego administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawdo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z przedstawicielem Administratorów pod adresem: rekrutacja@nanores.pl

© Nanores Sp. z o.o. Sp.K.. Wszelkie prawa do niniejszej klauzuli informacyjnej zastrzeżone.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności Zgoda