THE BLOG

30.10
2020

Nanores ended the Innovation Manager Academy program

Nanores Sp. z o.o. Sp. k. participated in the training and consulting program the Innovation Manager Academy, which raised the competences of employees in the field of creating and implementing innovations in the enterprise. Participation in the program was co-financed from European Funds.

30.10
2020

Nanores zakończył Akademię Menadżera Innowacji

Nanores Sp. z o.o. Sp. k. uczestniczy w programie szkoleniowo-doradczym Akademia Menadżera Innowacji, który ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Udział w programie jest dofinasowany ze środków europejskich.

01.10
2020

EDS elemental analysis

Colored photos rarely appear on our website. After all, the electron microscope differs from the optical one 😉. This time, however, we will probably surprise you. One of our intern wanted to check the quality of the copper layer that the molybdenum wire was covered with (check out our last post). For this purpose she made a cross-section of the wire using our XePFIB microscope and analyzed the elemental composition using the EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) method. Thanks to this she could confirm that the copper plating was successful and the surface was covered with a continuous layer of metal.
EDS elemental analysis is a great tool to verify the production processes of, for example, thin layers, or to determine the distribution of elements in the sample volume. More information about the test is available here. Check it out 🙂!

01.10
2020

Analiza pierwiastkowa EDS

Na naszym stronie rzadko pojawiają się kolorowe zdjęcia. Ostatecznie mikroskop elektronowy różni się przecież od świetlnego 😉. Tym razem jednak chyba zaskoczymy Was ilością barw. Jedna z naszych praktykantek chciała sprawdzić jakość warstwy miedzi, którą pokrywała molibdenowy drut z poprzedniego postu. W tym celu wykonała przekrój poprzeczny drutu z użyciem naszego mikroskopu XePFIB i zanalizowała skład pierwiastkowy metodą EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy). Dzięki temu potwierdziła, że miedziowanie się udało i powierzchnia została pokryta ciągłą warstwą metalu.
Analiza pierwiastkowa EDS to świetne narzędzie do weryfikacji procesów wytwarzania na przykład cienkich warstw, czy określenia rozmieszczenia pierwiastków w objętości próbki. Więcej informacji o badaniu zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy 🙂!

24.09
2020

From the internship journal

From internship journal 🙂.
We present the molybdenum wire after copper plating in edetic acid. What you can see is the crystallized copper salt.
The galvanization was carried out with the hydrated copper sulphate and complexing agent, precisely edetic acid, and with the use of formalin as a catalyst. It seems that copper plating is sufficient for further work Well done 👌.

24.09
2020

Z dziennika praktykantów

Praktyk ciąg dalszy 🙂.
Przedstawiamy drut molibdenowy po miedziującej kąpieli w kwasie wersenowym. To co widzicie to właśnie wykrystalizowana sól miedzi.
Galwanizowanie odbywało się z wykorzystaniem uwodnionego siarczanu miedzi z czynnikiem kompleksującym, właśnie kwasem wersenowym, przy pomocy formaliny jako katalizatora. Wygląda na to, że poszycie warstwą miedzi jest wystarczające do dalszych prac. Gratulujemy dobrze wykonanego zadania👌.

09.09
2020

Artystyczna struktura FEBID/FIBID

W Nanores codziennie używamy FEBID/FIBID (osadzanie indukowane zogniskowaną wiązką elektronów lub jonów) do ochrony wierzchnich warstw próbek. Czasami używamy tego procesu do wytworzenia struktur jako fizycznego lub elektrycznego połączenia w niektórych innych naszych projektach. Tym razem jednej z naszych Stażystek udało się wytworzyć coś, co jest bardziej dziełem sztuki niż typową strukturą. Nie wydaje Wam się, że wygląda to ciekawie?

09.09
2020

Artistic FEBID/FIBID structure

At Nanores we use FEBID/FIBID (Focused Electron or Ion Beam Induced Deposition) every day to proctect the very top layers of samples before exposure to ion beam. Sometimes we use it as physical or electrical connection for some other projects of ours. This time, one of our Interns created something that is more of an piece of art rather than another prosaic structure. Don't you think it looks interesting?

24.07
2020

GaFIB modification of gallium based material

Have you ever wondered what happens when a gallium-based material is modified with a focused beam of ions of the same element?
In the photo you can see the effect of just such an event.
Gallium grains precipitated under the modified GaAs surface and they are not small at all. Sometimes this may be expected, but it usually crosses our scientific plans. If we want to avoid this, we should modify the samples with a beam of another element, like xenon plasma.
Such a solution in Poland is only possible in our laboratory and we are proud of it and constantly improve our skills.
We invite you to cooperation!

24.07
2020

Modyfikacja wiązką galu materiału na bazie galu

Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje, gdy materiał na bazie galu będzie modyfikowany skupioną wiązką jonów tego samego pierwiastka?
Na zdjęciu możecie zobaczyć efekt właśnie takiego zdarzenia.
Pod modyfikowaną powierzchnią GaAs wytrąciły się ziarna galu i to wcale nie małe. Czasami może być to zjawisko oczekiwane, ale zazwyczaj krzyżuje nasze naukowe plany. Jeśli chcemy tego uniknąć powinniśmy modyfikować próbki wiązką innego pierwiastka, np. plazmy ksenonu.
Takie rozwiązanie w całej Polsce jest możliwe tylko w naszym laboratorium, z czego jesteśmy dumni i ciągle doskonalimy nasze umiejętności.
Zapraszamy do współpracy!