Aktualności

08.07
2022

Wrocławski Nanores wspiera największy północny ekosystem diamentowy

Antwerpia, Belgia i Wrocław, Polska

Nanores, studio start-upów i europejski pionier w dziedzinie nanotechnologii, ma przyjemność ogłosić partnerstwo z HB Antwerp – największym ekosystemem diamentowym na półkuli północnej.

 

HB Antwerp i Nanores zawarły strategiczne partnerstwo, aby dodać innowacyjne możliwości nanotechnologii Nanores do ekosystemu HB.

"To partnerstwo jeszcze bardziej wzmocni zamknięty ekosystem HB" – powiedziała Margaux Donckier, dyrektor ds. Public Affairs HB Antwerp. "Specjalizacja Nanores w zakresie nanotechnologii zmaksymalizuje precyzję diamentowego kunsztu HB i stworzy znaczną wartość, personalizację dla naszych klientów".

"Ogromny wzrost HB Antwerp jest świadectwem ich innowacyjnego rzemiosła, identyfikowalnego łańcucha dostaw oraz przełomowych inicjatyw na rzecz etyki i równowagi". – powiedział Paweł Modrzyński, współzałożyciel Nanores. "Nanores jest podekscytowany możliwością wykorzystania naszych badań i usług analitycznych w nanotechnologii, aby wzmocnić najnowocześniejszy ekosystem HB, który zmienia bardzo konwencjonalny i konserwatywny przemysł diamentowy".

Aby sformalizować partnerstwo, HB Antwerp i Nanores podpisały protokół ustaleń (MOU), a Nanores przyłączy się do Ekosystemu HB, sieci obejmującej firmy technologiczne, producentów diamentów i uniwersytety, które współpracują ze sobą w celu wymiany wiedzy i doświadczenia. Ekosystem HB pomógł firmie dostarczyć usprawniony i w pełni identyfikowalny łańcuch wartości diamentów. Dołączenie Nanores pomoże HB opracować skalowalne rozwiązania transformacji diamentów następnej generacji.


 

O HB Antwerp
HB Antwerp wywraca do góry nogami łańcuch dostaw diamentów, zaczynając od klienta. Korzystając z technologii, wnosimy prostotę i przejrzystość do zwykle złożonego łańcucha dostaw. Wszystko dzieje się w zamkniętym systemie, wspieranym przez najnowsze technologie i monitorowanym za pomocą blockchain, dzięki czemu jest w 100% transparentny od kopalni diamentów do rynku.

O Nanores
Nanores to studio start-upów dla innowatorów, przekształcające pomysły naukowe w użyteczne rozwiązania. Łączymy pracę naukowców, inżynierów i ekspertów biznesowych, aby zbudować technologiczną przyszłość dla dobra ludzi.

zespół Nanores i zespół HB Antwerp

08.07
2022

Nanores Announces Strategic Partnership with HB Antwerp

Antwerp, Belgium and Wrocław, Poland

Nanores, the European pioneer in nanotechnology is pleased to announce a partnership with HB Antwerp, the largest diamond ecosystem in the Northtern hemisphere.

 

HB Antwerp and Nanores have entered a strategic partnership to add Nanores’ pioneering nanotechnology capabilities to the HB Ecosystem.

“This partnership will further strengthen HB’s closed-loop ecosystem,” said Margaux Donckier, Public Affairs Director of HB Antwerp. “Nanores’ technical expertise in nanotechnology will maximize the meticulous precision of HB’s diamond craftsmanship and create substantial value and customization for our clients.”

“HB Antwerp’s tremendous growth is a testament to their innovative artisanship, traceable supply chain, and groundbreaking ethical and sustainable initiatives,” said Paweł Modrzyński, Nanores’ Co-founder. “Nanores is excited to leverage our research and analytical services in nanotechnology to enhance HB’s state-of-the-art ecosystem that has disrupted a very conventional and conservative diamond industry.”

To formalize the partnership, HB Antwerp and Nanores have signed a Memorandum of Understanding (MOU), and Nanores will become a part of the HB Ecosystem, a network ranging from tech companies to diamond producers to universities that work together to exchange their knowledge and experience. HB’s Ecosystem has helped the company deliver a streamlined and fully traceable diamond value chain. Adding Nanores will help HB develop next-generation scalable diamond transformation solutions.


 

About HB Antwerp
HB Antwerp turns the diamond supply chain upside down, starting with the customer. Using technology, we bring simplicity and transparency to a usually complex supply chain. Everything happens in a closed system, supported with the latest technologies and tracked with blockchain making it 100% transparent from diamond mine to market.

About Nanores
Nanores is a hi-tech venture builder for innovators, transforming scientific ideas into usable solutions. We combine the work of scientists, engineers, and business experts to build a technological future for people’s benefit.

zespół Nanores i zespół HB Antwerp

30.10
2020

Nanores ended the Innovation Manager Academy program

Nanores Sp. z o.o. Sp. k. participated in the training and consulting program the Innovation Manager Academy, which raised the competences of employees in the field of creating and implementing innovations in the enterprise. Participation in the program was co-financed from European Funds.

30.10
2020

Nanores zakończył Akademię Menadżera Innowacji

Nanores Sp. z o.o. Sp. k. uczestniczy w programie szkoleniowo-doradczym Akademia Menadżera Innowacji, który ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Udział w programie jest dofinasowany ze środków europejskich.

01.10
2020

EDS elemental analysis

Colored photos rarely appear on our website. After all, the electron microscope differs from the optical one 😉. This time, however, we will probably surprise you. One of our intern wanted to check the quality of the copper layer that the molybdenum wire was covered with (check out our last post). For this purpose she made a cross-section of the wire using our XePFIB microscope and analyzed the elemental composition using the EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) method. Thanks to this she could confirm that the copper plating was successful and the surface was covered with a continuous layer of metal.
EDS elemental analysis is a great tool to verify the production processes of, for example, thin layers, or to determine the distribution of elements in the sample volume. More information about the test is available here. Check it out 🙂!

01.10
2020

Analiza pierwiastkowa EDS

Na naszym stronie rzadko pojawiają się kolorowe zdjęcia. Ostatecznie mikroskop elektronowy różni się przecież od świetlnego 😉. Tym razem jednak chyba zaskoczymy Was ilością barw. Jedna z naszych praktykantek chciała sprawdzić jakość warstwy miedzi, którą pokrywała molibdenowy drut z poprzedniego postu. W tym celu wykonała przekrój poprzeczny drutu z użyciem naszego mikroskopu XePFIB i zanalizowała skład pierwiastkowy metodą EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy). Dzięki temu potwierdziła, że miedziowanie się udało i powierzchnia została pokryta ciągłą warstwą metalu.
Analiza pierwiastkowa EDS to świetne narzędzie do weryfikacji procesów wytwarzania na przykład cienkich warstw, czy określenia rozmieszczenia pierwiastków w objętości próbki. Więcej informacji o badaniu zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy 🙂!

24.09
2020

From the internship journal

From internship journal 🙂.
We present the molybdenum wire after copper plating in edetic acid. What you can see is the crystallized copper salt.
The galvanization was carried out with the hydrated copper sulphate and complexing agent, precisely edetic acid, and with the use of formalin as a catalyst. It seems that copper plating is sufficient for further work Well done 👌.

24.09
2020

Z dziennika praktykantów

Praktyk ciąg dalszy 🙂.
Przedstawiamy drut molibdenowy po miedziującej kąpieli w kwasie wersenowym. To co widzicie to właśnie wykrystalizowana sól miedzi.
Galwanizowanie odbywało się z wykorzystaniem uwodnionego siarczanu miedzi z czynnikiem kompleksującym, właśnie kwasem wersenowym, przy pomocy formaliny jako katalizatora. Wygląda na to, że poszycie warstwą miedzi jest wystarczające do dalszych prac. Gratulujemy dobrze wykonanego zadania👌.

09.09
2020

Artystyczna struktura FEBID/FIBID

W Nanores codziennie używamy FEBID/FIBID (osadzanie indukowane zogniskowaną wiązką elektronów lub jonów) do ochrony wierzchnich warstw próbek. Czasami używamy tego procesu do wytworzenia struktur jako fizycznego lub elektrycznego połączenia w niektórych innych naszych projektach. Tym razem jednej z naszych Stażystek udało się wytworzyć coś, co jest bardziej dziełem sztuki niż typową strukturą. Nie wydaje Wam się, że wygląda to ciekawie?

09.09
2020

Artistic FEBID/FIBID structure

At Nanores we use FEBID/FIBID (Focused Electron or Ion Beam Induced Deposition) every day to proctect the very top layers of samples before exposure to ion beam. Sometimes we use it as physical or electrical connection for some other projects of ours. This time, one of our Interns created something that is more of an piece of art rather than another prosaic structure. Don't you think it looks interesting?