Zespół

                 

mw

Założyciel
 

Marcin Wielebski,  współwłaściciel, od  2007  pracuje w sektorze prywatnym – budownictwo, zajmując się głownie konstrukcjami wykonywanymi z aluminium oraz szkła. Doświadczenie: zakupy, logistyka, projektowanie, nadzór budów oraz sprzedaż, zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Od 2013 prowadzi własną działalność w branży budowlanej, dedykowaną pod rynek zagraniczny. Jako współwłaściciel Nanores odpowiedzialny jest za zarządzanie finansami, reprezentowanie firmy oraz ciągłą ocenę modelu biznesowego firmy.

KONTAKT

mail: marcin.wielebski (at) nanores.pl

 tel. +48 698 444 833 

pm

Założyciel
Kierownik Projektu
 

Mgr inż. Paweł Modrzyński w 2010 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa, jest naukowcem i  inżynierem z 7-letnim, międzynarodowym doświadczeniem zarówno w  środowisku naukowym jak i w przemyśle. W trakcie swojej kariery brał udział w różnorodnych projektach badawczych, począwszy od zastosowania nanotechnologii  w  czujnikach i telekomunikacji, aż do badań dotyczących zielonej energii w instytucjach takich jak: CERN (Szwajcaria), IMEC (Belgia), TEL Solar (Szwajcaria). Aktualnie robi doktorat w dziedzinie fotoniki na Uniwersytecie UCL w  Londynie.

KONTAKT

mail: pawel.modrzynski (at) nanores.pl

tel. +48 604 415 626 

ljg

Asystent naukowy
 

Mgr Jakub Gawczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów zainteresował się technologiami audiowizualnymi, którymi zajmuje się do dnia dzisiejszego. Jego ambicją jest  poprawa  współpracy pomiędzy nauką i biznesem, w celu której wykorzystuje swoją interdyscyplinarną wiedzę. Jakub posiada 10-letnie doświadczenie w relacjach b2b, jak również  niekiedy udziela pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.

KONTAKT

mail: jakub.gawczynski (at) nanores.pl

tel. +48 698 777 928 

lpk

Inżynier projektu
 

Mgr inż. Piotr Kunicki urodził się we Wrocławiu w 1990 roku. W 2014 uzyskał tytuł magistra inżyniera  na  Wydziale  Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki   Politechniki   Wrocławskiej.   Do   jego głównych   zainteresowań naukowych należą technologie zogniskowanych wiązek jonów i elektronów oraz elektronika analogowa. Obecnie pracuje jako inżynier projektu w firmie Nanores i równocześnie jest doktorantem na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmuje się systemami nanoelektromechanicznymi (NEMS) wytwarzanymi technologiami  FIB  i SEM.  

KONTAKT

mail: piotr.kunicki (at) nanores.pl

tel. +48 796 063 919 

mm

Specjalista technolog
 

Mgr inż. Martyna Małecka uzyskała tytuł magistra na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na specjalności Projektowanie Procesów Chemicznych. Temat jej pracy magisterskiej dotyczył zagadnień z zakresu nanotechnologii i inżynierii chemicznej. W firmie Nanores pracuje jako specjalista technolog, jednocześnie pomaga w działaniach marketingowych i projektach związanych z zarządzeniem. Prywatnie Martyna interesuje się sportem, w szczególności koszykówką i pływaniem.

KONTAKT

mail: martyna.malecka (at) nanores.pl

tel. +48 697 165 401

ao

Matematyk – informatyk
 

Mgr inż. Adam Olejniczak jest absolwentem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej. W roku 2016 uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Fizyka Techniczna, następnie rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polskiej Akademii Nauki. Specjalizuje się w fizyce obliczeniowej w skali atomowej, w szczególności w obliczeniach kwantowomechanicznych z zasad pierwszych. Na chwilę obecną jego zainteresowania obejmują badania właściwości optycznych nano struktur węglowych jak również półprzewodnikowych kropek kwantowych. W wolnym czasie trenuje aikido.

KONTAKT

mail: adam.olejniczak (at) nanores.pl

tel. +48 508 710 791 

Inżynier projektu
 

Mgr inż. Bogusz Stępak jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2012 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku Advanced Applied Electronics, a tematem jego pracy była laserowa mikroobróbka materiałów.  W roku 2012 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej kontynuując badania nad laserową modyfikacją polimerów bioresorbowalnych w zastosowaniach biomedycznych. W trakcie doktoratu brał udział w projektach badawczych zdobywając doświadczenie w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych. Obecnie, jego zainteresowania koncentrują się na technologiach wytwarzania mikro- i nanostruktur z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł laserowych o ultrakrótkim czasie trwania impulsu.

KONTAKT

laz

Specjalista technolog
 

Mgr inż. Aneta Zięba urodziła się w 1992 roku w Wałbrzychu. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optoelektronika i Technika Światłowodowa na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują czujniki światłowodowe, struktury fotoniczne oraz technologie zogniskowanych wiązek jonów i elektronów. Pracuje już od ponad roku w firmie Nanores jako specjalista technolog. Obecnie rozpoczęła studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Elektronika, jednocześnie jest uczestnikiem programu „Doktorat wdrożeniowy” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTAKT

mail: aneta.zieba (at) nanores.pl

tel. +48 725 623 537 

Inżynier 
Symulacje numeryczne 
 

Inż. Marcin Achremowicz jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, kierunek Chemia (inż) oraz Bioinformatics (mgr).  Specjalizuje się w symulacjach układów w skali atomowej, jest też programistą w języku Python. Wśród jego zainteresowań znajdują się m.in. obliczenia metodami dynamiki molekularnej, symulacje materiałów porowatych, systemy unixowe i obsługa oprogramowania układów ARM. W przyszłości chciałaby rozpocząć studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej.

KONTAKT

mail: marcin.achremowicz (at) nanores.pl

tel. +48 691 930 801 

Inżynier
Badania i rozwój
 

Inż. Marcin Jakimów urodził się we Wrocławiu w 1994 roku. W 2017 uzyskał tytuł inżyniera w dziedzinie Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na tymże wydziale, współpracując jedocześnie z Pracownią Neuroinżynierii Medycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, w której realizuje swoją pracę magisterską. Opierając się na wiedzy z zakresu modelowania i identyfikacji, która została wykorzystana w jego pracy inżynierskiej, stara się opracować nowe parametry oceny autoregulacji mózgowej.

KONTAKT

mail: marcin.jakimow (at) nanores.pl

tel. +48 600 613 002 

Technik
 

Mgr inż. Patrycja Nowak jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, kierunek Inżynieria Materiałowa. Uzyskała tytuł magistra na specjalności Zaawansowane materiały funkcjonalne. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienie nanotechnologii jako zastosowanie w medycynie. Obecnie pracuje w firmie Nanores jako Technik i równocześnie jest studentką Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia. W wolnym czasie podróżuje i interesuje się sportem, w szczególności rugby.

KONTAKT

mail: patrycja.nowak (at) nanores.pl

tel. +48 695 883 764

Inżynier projektu
Badania i rozwój
 

Dr inż. Marek Gusowski jest absolwentem kierunku Technologii Polimerów – Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera, studia magisterskie kontynuował na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nadano mu w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W trakcie staży podoktorskich brał udział w projektach badawczych w zagranicznych ośrodkach naukowych w RPA, Francji i Szwajcarii. Obecnie pracuje w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania o dużej rozpiętości tematycznej, które obejmują badania polimerów, nieorganicznych materiałów luminescencyjnych i szkieł laserowych oraz nanomateriałów, a od kilku latach prowadzi prace nad budową i optymalizacją parametrów światłowodowych wzmacniaczy laserowych dużej mocy. Do zespołu Nanores dołączył w ramach projektu Mozart, gdzie w sekcji B+R prowadzi prace nad możliwościami uzyskania monolitycznych powłok antyrefleksyjnych do zastosowań w zakresie średniej podczerwieni.

KONTAKT

mail: marek.gusowski (at) nanores.pl

tel. +48 533 212 793 

Inżynier projektu
Symulacje numeryczne
 

Dr inż. Łukasz Radosiński jest absolwentem matematyki i fizyki na Politechnice Wrocławskiej. Doktoryzował się w dziedzinie fizyki w Graduate University for Advanced Studies (総合研究大学院大学) w Hayama oraz High Energy Accelerator Research Organization KEK w Tsukuba, Japonia. Specjalizuje się w przewidywaniu własności materiałów przy pomocy modelowania molekularnego. Prowadzi badania nad fotoindukowanymi przejściami fazowymi w grafenie, przewidywaniu własności matryc polimerowych oraz opracowywaniu nowych nośników leków. W Nanoresie kieruje projektem dotyczącym opracowania nowej metody wytwarzania nanostruktur diamentowych przy pomocy światła i strumienia jonów. Pracuje również jako adiunkt na Politechnice Wrocławskiej w Zakładzie Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej.

KONTAKT

mail: lukasz.radosinski (at) nanores.pl

tel. +48 882 175 450 

Specjalista ds. projektów
 

Mgr Grzegorz Krzyszczyk jest absolwentem europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasów studiów zajmuje się tematyką funduszy unijnych, pomocy publicznej oraz finansowaniem projektów. Przez pięć lat pracował w administracji publicznej. Następnie przez ponad dwa lata pracował w organizacjach pozarządowych. Od stycznia 2016 r. zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji dla MŚP oraz na działania innowacyjne.

KONTAKT

mail: grzegorz.krzyszczyk (at) nanores.pl

tel. +48 501 453 012